Fundacja

Fundacja Zależni Nie Zależni, która początkowo działała pod nazwą Fundacja Centrum Konsultacji i Terapii Absolut, została ustanowiona w sierpniu 1995 roku.  Jednym z dwójki Fundatorów był dr med. Bohdan Tadeusz Woronowicz, aktualny Prezes Zarządu Fundacji  (www.b.woronowicz.dr-med.pl). Powołanie Fundacji wiązało się z niezwykle trudną, w tamtych latach, sytuacją finansową polskich placówek ochrony zdrowia i poważnym zagrożeniem likwidacją m.in. placówek lecznictwa odwykowego. Zadaniem Fundacji miało być pozyskiwanie środków finansowych i wspieranie zagrożonych likwidacją placówek. Celem Fundacji, zgodnie z jej statutem, było i jest nadal prowadzenie nieodpłatnych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjno-resocjalizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, patologicznych zachowań, nawyków i popędów oraz na rzecz bliskich tych osób.

Przez kolejne lata, nasza działalność koncentrowała się głównie na organizowaniu spotkań terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz dla ich bliskich. Przez wiele lat organizowaliśmy także, wspólnie  z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, turnusy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dzieci alkoholików, w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Instytutu w Strzyżynie. Niestety ta jedyna w Polsce i prawdopodobnie na świecie idea została przez Instytut zarzucona, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie był zainteresowany kontynuowaniem tej, bardzo ekonomicznej, formy pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim.

W 2008 roku, z inicjatywy Fundacji, został przygotowany i wyemitowany w III Programie TVP wieloodcinkowy program telewizyjny pt. „Zależni Nie Zależni”, poświęcony różnym uzależnieniom. Chcieliśmy bardzo, aby ten Program przekonał społeczeństwo co do tego, że wszystkie uzależnienia są bardzo do siebie podobne i dlatego należy  je traktować podobnie, a co najważniejsze, że trzeba i można je leczyć. Niestety nie wszystkie nasze argumenty trafiały do telewizyjnych decydentów i stąd nie wszystkie nasze założenia udało się zrealizować.

W trosce o poszerzenie oferty placówek terapii uzależnień i bardziej profesjonalną pomoc dla osób uzależnionych, organizowaliśmy także ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe dla pracowników lecznictwa uzależnień z udziałem zagranicznych wykładowców takie jak np. ”Specyficzni pacjenci placówek lecznictwa odwykowego” czy też pierwszą w Polsce konferencję na ten temat,  „Diagnoza i terapia patologicznego hazardu” (październik 2010), w której wzięło udział prawie 120 specjalistów psychoterapii uzależnień z terenu całego kraju. Planowane są kolejne konferencje poświęcone problematyce uzależnień behawioralnych.

line