Historia

Fundacja Zależni Nie Zależni, która początkowo działała pod nazwą Fundacja Centrum Konsultacji i Terapii Absolut, została ustanowiona w sierpniu 1995 roku.  Jednym z dwójki Fundatorów był dr med. Bohdan Tadeusz Woronowicz, aktualny Prezes Zarządu Fundacji. Powołanie Fundacji wiązało się z niezwykle trudną, w tamtych latach, sytuacją finansową instytucji ochrony zdrowia i zagrożeniem likwidacją m.in. placówek lecznictwa odwykowego. Zadaniem Fundacji miało być pozyskiwanie środków finansowych i wspieranie zagrożonych likwidacją placówek lecznictwa odwykowego. Celem Fundacji, zgodnie z jej statutem, było i jest nadal prowadzenie nieodpłatnych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjno-resocjalizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, patologicznych zachowań, nawyków i popędów oraz na rzecz bliskich tych osób.

Przez kolejne lata, nasza działalność koncentrowała sie głównie na organizowaniu spotkań terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz dla ich bliskich. Przez wiele lat organizowaliśmy także, wspólnie  z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, turnusy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dzieci alkoholików, w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Instytutu w Strzyżynie.

W 2006 roku przygotowaliśmy film na temat uzależnień (http://www.radiownet.pl/radio/wpis/1172/), a w 2008 roku, z inicjatywy Fundacji, został przygotowany i wyemitowany w III Programie TVP wieloodcinkowy program telewizyjny pt. „Zależni Nie Zależni”, poświęcony różnym uzależnieniom.

Zorganizowaliśmy także  ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe dla pracowników lecznictwa uzależnień z udziałem zagranicznych wykładowców takie jak np. ”Specyficzni pacjenci placówek lecznictwa odwykowego” czy też pierwszą w Polsce konferencję na ten temat  „Diagnoza i terapia patologicznego hazardu” (październik 2010), w której wzięło udział prawie 120 specjalistów psychoterapii uzależnień z całego kraju. Planujemy organizowanie, w przyszłości, konferencji poświęconych diagnozowaniu i terapii uzależnień behawioralnch.

line