Statut Fundacji

Statut Fundacji

„Zależni – Nie – Zależni”

tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „Zależni-Nie-Zależni” zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona w dniu 17 sierpnia 1995 roku, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Edwarda Podgórskiego w Warszawie przy Al. Solidarności 75, Repertorium A 7220/95, zmienionym aktem notarialnym sporządzonym w tej samej Kancelarii w dniu 28 września 1995 roku, Repertorium A 8525/95, przed asesorem notarialnym Iwoną Okołotowicz, zmienionym aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Jarosława Kasperka w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 w dniu 21 sierpnia 2006 roku, Repertorium A numer 4456/2006, przed notariuszem Jarosławem Kasperkiem.

§ 2

(skreślono)

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 roku  o fundacjach  ( Dz.U.Nr 21, poz.97 ze zmianą Dz.U.Nr 46,
poz.203 z 1991r. ) oraz postanowieniami niniejszego statutu.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 5

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może także prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 7

Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą
w języku obcym.

§ 8

1. (skreślono)
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 9

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

II. Cele Fundacji

§ 10

Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnych działań profilaktycznych na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem oraz terapeutycznych i rehabilitacyjno – resocjalizacyjnych dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, patologicznych zachowań, nawyków i popędów oraz na rzecz bliskich tych osób.

§ 11

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez:
1. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie działalności profilaktyczno-szkoleniowej, terapeutycznej i rehabilitacyjno-resocjalizacyjnej własnych placówek oraz programów przeznaczonych dla osób uzależnionych, współuzależnionych
i innych wymagających pomocy ze względu na swój stan psychiczny i/lub fizyczny.
2. Działalność charytatywną polegającą na:
- wspieraniu finansowym instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji,
- finansowaniu wydruku książek, publikacji i broszur o tematyce bliskiej celom statutowym Fundacji bądź ukierunkowanych na profilaktykę i kształtowanie właściwych postaw życiowych u dzieci i młodzieży,
- finansowaniu, prowadzonych w kraju i za granicą, szkoleń dotyczących profilaktyki, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji osób wyszczególnionych w §10.
- finansowaniu produkcji filmów, programów telewizyjnych i radiowych poświęconych problematyce uzależnień.    -

§ 12

Fundacja może współpracować z instytucjami i organizacjami a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą, których cele mogą być zbieżne z celami Fundacji.

III. Organy Fundacji

§ 13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 14

1. Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy.
2. Zarząd stanowi o działaniu Fundacji oraz reprezentuje ją w Sądzie i poza Sądem.
3. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób powołanych na czas nieokreślony.
4. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
5. Zmian w składzie osobowym Zarządu Fundacji dokonuje Zarząd, zwykłą
większością głosów, na pisemny wniosek jednego z Fundatorów.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
7. Prezesa i vice-Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej     dwóch Członków Zarządu.
9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej     połowy składu Zarządu; w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 15

Do składania oświadczeń w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania zobowiązań w imieniu Fundacji upoważnieni są jednoosobowo Prezes
i vice-Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

§ 16

Do obowiązków i uprawnień Zarządu należy:
1. Kierowanie i zarządzanie działalnością Fundacji.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej i księgowości Fundacji.
3. Przygotowywanie programów, planów i harmonogramów działalności Fundacji.
4. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników oraz wyznaczanie ich wynagrodzenia
za pracę.
5. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków lub zapisów na rzecz Fundacji.
6. Tworzenie i znoszenie oddziałów Fundacji oraz innych jej jednostek     organizacyjnych.
7. Określanie szczegółowych zasad działalności wyodrębnionych jednostek Fundacji, ich nadzorowanie oraz powoływanie i odwoływanie kierowników tych jednostek.
8. Podpisywanie umów i zobowiązań w imieniu Fundacji.

§ 17

Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem  Fundacji oraz wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością, w sposób zgodny z prawem i niniejszym statutem.

IV. Majątek Fundacji

§ 18

Majątek Fundacji stanowią:
1. Fundusz założycielski w kwocie 1.000,-zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) wniesiony     przez Fundatorów stosownie do Aktu Notarialnego ustanawiającego Fundację.
2. Środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez     Fundację w toku jej działania.
3. Środki pochodzące z krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów
i dobrowolnych świadczeń.
4. Subwencje, zlecenia przedmiotowe i dotacje jednostek budżetowych, osób     prawnych i osób fizycznych.
5. Wpływy ze zbiórek i imprez publicznych.
6. Wpływy z majątku nieruchomego i ruchomego, odsetki od lokat kapitału.
7. Świadczenia Fundatorów.

§ 19

Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 20

Gospodarkę finansową i księgowość Fundacja prowadzi zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

§ 21

W celu bardziej skutecznego realizowania swoich celów Fundacja może wchodzić
w spółki, zakładać nowe fundacje a także połączyć się z inną fundacją.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Zmiana niniejszego statutu następuje na pisemny wniosek jednego z Fundatorów, przyjęty przez Zarząd większością głosów.

§ 23

W razie podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Zarząd wyznacza jej likwidatora/ów,
o czym powiadamia Sąd Rejestrowy.

§ 24

Środki majątkowe po likwidacji Fundacji przeznaczone będą na cele związane
z prowadzeniem działań profilaktycznych na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem oraz terapeutycznych i rehabilitacyjno – resocjalizacyjnych dla osób uzależnionych
od substancji psychoaktywnych, patologicznych zachowań, nawyków i popędów.

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

Fundacja wpisana została w dniu 18 października 1995 r. do rejestru fundacji
(RF Nr 4728) na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

line